Pháp luật và đời sống: Luật Điện ảnh 2022 thúc đẩy nền điện ảnh Việt Nam

Pháp luật và đời sống: Luật Điện ảnh 2022 thúc đẩy nền điện ảnh Việt Nam

0 lượt xem

Pháp luật và đời sống: Luật Điện ảnh 2022 thúc đẩy nền điện ảnh Việt Nam

Luật Điện ảnh năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2009 được ban hành đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp điện ảnh dân tộc, tạo cơ sở pháp lý để phát triển điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đáp ứng nhu cầu hội nhập của điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, sau 16 năm thực hiện, bên cạnh những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển điện ảnh Việt Nam, Luật này đã bộc lộ một số thiếu sót, bất cập, trong đó một số quy định không còn phù hợp hoặc đã bị bãi bỏ chưa thể hiện đặc thù của điện ảnh nên không khả thi; một số vấn đề mới phát sinh chưa được quy định trong Luật . Bởi vậy, việc ban hành Luật Điện ảnh 2022 là cần thiết nhằm khắc phục những bất cập hiện có.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!