1. MỤC ĐÍCH CHÍNH SÁCH, PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT
  • Chính Sách này nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ thông tin cá nhân.
  • VieON cam kết nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân theo pháp luật Việt Nam và cam kết tôn trọng quyền riêng tư và sự quan tâm của Khách Hàng đối với Nền Tảng VieON.
 2. THÔNG TIN CÁ NHÂN
  “Thông tin Cá nhân” theo Chính Sách này được hiểu là (1) thông tin cá nhân của Khách Hàng, và (2) tất cả các thông tin khác liên quan đến Khách Hàng, được VieON tiếp nhận, thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ trong quá trình Khách Hàng truy cập Nền Tảng VieON và/hoặc sử dụng Dịch Vụ trên cơ sở sau khi đã thông báo và được sự đồng ý của Khách Hàng theo quy định của pháp luật. Trong đó, thông tin cá nhân tại mục (1) trên là những thông tin quan trọng và bắt buộc để xác định danh tính một cá nhân theo quy định pháp luật.
  Thông tin Cá nhân của Khách Hàng theo Chính Sách này bao gồm:
  1. Đối với Dữ Liệu Cá Nhân cơ bản:
   • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
   • Ngày tháng năm sinh, giới tính;
   • Địa chỉ liên hệ, địa chỉ email, số điện thoại;
  2. Đối với Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm (VieON sẽ thông báo đến Khách Hàng trước khi tiến hành thu thập dữ liệu, Khách hàng được quyền tích chọn đồng ý hoặc không đồng ý):
   • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị: phục vụ trường hợp xác định khu vực sử dụng nhằm nâng cao trải nghiệm, chất lượng đường truyền dịch vụ đến người dùng.
   • Thông tin Khách Hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh Khách Hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản…: phục vụ trường hợp xác nhận thông tin thanh toán của Khách hàng.
 3. PHẠM VI VÀ MỤC ĐÍCH THU THẬP, XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
  Đối với tất cả các Thông tin Cá nhân trong phạm vi của Chính sách này, VieON sẽ thông báo đến Khách Hàng trước khi tiến hành thu thập, xử lý, Khách hàng được quyền tích chọn đồng ý hoặc không đồng ý cho phép VieON thu thập, xử lý Thông tin Cá nhân của mình..
  Trong trường hợp Khách hàng xác nhận đồng ý, VieON tiến hành ghi nhận sự đồng ý của Khách Hàng trước khi thực hiện thu thập các thông tin được quy định tại Chính Sách này theo quy định của pháp luật.
  Phạm vi và mục đích thu thập, xử lý Thông tin Cá nhân của Khách Hàng:
  1. VieON cần phải thu thập thông tin cá nhân của Khách Hàng khi Khách Hàng sử dụng các dịch vụ của VieON trong các trường hợp: (1) đăng ký tài khoản, (2) tham gia vào các hoạt động trên dịch vụ của VieON.
  2. Các Thông tin Dữ liệu Cá nhân cơ bản (bắt buộc đồng ý) mà VieON thu thập từ Khách Hàng bao gồm: Tên, Địa chỉ email, Số điện thoại, Địa chỉ của Khách Hàng để thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng, dự kiến bao gồm:
   • Tạo mới, cập nhật và xác minh danh tính của Khách hàng;
   • Cung cấp tiện ích cá nhân hoá tự động trong quá trình sử dụng dịch vụ của VieON (ví dụ: tính năng đề xuất nội dung xem tự động – AI content recommendation);
   • Cung cấp cho Khách hàng thông tin liên quan đến dịch vụ như giới thiệu nội dung chương trình mới, các chương trình khuyến mại, thanh toán;
   • Để thực hiện cung cấp dịch vụ và các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận tại hợp đồng.
  3. Các Thông tin Dữ liệu Cá Nhân nhạy cảm (không bắt buộc đồng ý) để phục vụ các mục đích dự kiến bao gồm:
   • Xác định khu vực sử dụng nhằm nâng cao trải nghiệm, chất lượng đường truyền dịch vụ đến người dùng.
   • Xác nhận thông tin thanh toán của Khách hàng.
  Đối với các mục đích sử dụng Thông tin Cá nhân không được đề cập ở trên và/hoặc cần sự đồng ý cụ thể của Khách Hàng theo quy định pháp luật, VieON có thể xin chấp thuận của Khách Hàng về việc sử dụng Thông tin Cá nhân cho một mục đích cụ thể khi VieON liên hệ với Khách Hàng.
 4. CÁC TRƯỜNG HỢP XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ KHÔNG CẦN SỰ ĐỒNG Ý CỦA KHÁCH HÀNG
  1. Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Thông tin Cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Khách Hàng, hoặc người khác. VieON có trách nhiệm chứng minh trường hợp này.
  2. Việc công khai Thông tin Cá nhân theo quy định của luật.
  3. Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật.
  4. Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Khách Hàng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.
  5. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.
 5. QUYỀN RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý
  1. Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Thông tin Cá nhân đã được đồng ý trước khi rút lại sự đồng ý.
  2. Việc rút lại sự đồng ý phải được thể hiện ở một định dạng có thể được in, sao chép bằng văn bản, bao gồm cả dưới dạng điện tử hoặc định dạng kiểm chứng được.
  3. Bất kỳ lúc nào Khách Hàng đều có thể thông báo việc rút lại sự đồng ý của mình đối với việc tiếp tục sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và/hoặc xử lý Thông tin Cá nhân cho bất kỳ mục đích nào như đã nêu ở trên bằng cách liên hệ với VieON qua email support@vieon.vn.
   VieON sẽ liên hệ ngay với Khách Hàng để xác nhận việc rút lại sự đồng ý và ngừng xử lý Thông tin Cá nhân trong trường hợp này theo quy định pháp luật.
  4. Trường hợp Khách Hàng rút lại sự đồng ý của mình đối với việc VieON sử dụng, tiết lộ, lưu trữ hoặc xử lý Thông tin Cá nhân dẫn đến việc VieON không có đủ cơ sở để tiếp tục cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng hoặc thực hiện bất kỳ điều khoản hợp đồng nào với Khách Hàng, thì khi nhận yêu cầu rút lại sự đồng ý của Khách Hàng nêu trên, VieON sẽ thông báo cho Khách Hàng về thông tin liên quan có thể xảy ra khi rút lại sự đồng ý.
   Nếu Khách Hàng vẫn tiếp tục rút lại sự đồng ý, đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với thông tin mà VieON đã thông báo, khi đó VieON bắt buộc phải ngưng cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng.
 6. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN
  1. Khách Hàng cung cấp Thông Tin Cá nhân cho VieON:
   • Trên biểu mẫu đăng ký mở tài khoản, ứng dụng và được cập nhật trong quá trình Khách Hàng đăng ký, sử dụng Dịch Vụ.
   • Liên lạc giữa Khách Hàng và VieON (tương tác, phản hồi, lấy ý kiến, góp ý, trao đổi, thỏa thuận…).
  2. Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ của VieON:
   • Thông qua hệ thống và thiết bị công nghệ thông tin, bao gồm thông tin về giao dịch, phương thức thanh toán, cũng như thông tin về thiết bị mà Khách Hàng đang sử dụng, như địa chỉ IP, hệ điều hành, và loại trình duyệt. Ngoài ra, VieON cũng có thể đặt cookies trên máy tính của Khách Hàng. Tuy nhiên, Khách Hàng có quyền từ chối việc sử dụng cookies này thông qua cài đặt của trình duyệt trên máy tính của Khách Hàng.
   • Trong trường hợp VieON đã thông báo trước và được Khách Hàng đồng ý, VieON có thể ghi âm các cuộc đàm thoại giữa VieON với Khách Hàng cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ theo quy định pháp luật.
 7. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN
  Thông tin Cá nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi Khách Hàng có yêu cầu hủy bỏ, xóa tài khoản hoặc các trường hợp khác theo quy định pháp luật.
 8. CÁ NHÂN, TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN
  Thông tin Cá nhân là một phần quan trọng trong hoạt động của VieON, và VieON không bán Thông tin Cá nhân cho tổ chức, cá nhân khác. VieON chỉ cung cấp Thông tin Cá nhân theo quy định tại Chính Sách này phù hợp với quy định pháp luật, bao gồm:
  1. Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định pháp luật;
  2. Với đối tác theo yêu cầu hoặc sự đồng ý của Khách Hàng (bao gồm cả các phương tiện điện tử trên Nền Tảng VieON hoặc bằng văn bản) phù hợp với quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hiện hành và quy định pháp luật khác có liên quan.
  3. Thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận giữa VieON và Khách Hàng, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của VieON, Khách Hàng, hoặc bất kỳ người nào khác.
  Các bên được cung cấp Thông tin Cá nhân bắt buộc phải cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và các quy định liên quan tại Chính Sách này.
 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG
  1. Quyền
   1. Được biết về hoạt động xử lý Thông tin Cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
   2. Được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Thông tin Cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
   3. Được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Khách Hàng có thể tiếp cận và tự chỉnh sửa thông tin cá nhân bằng cách tự truy cập vào website https://vieon.vn/ hoặc Ứng dụng VieON hoặc liên hệ với VieON qua email support@vieon.vn.
   4. Được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
   5. Được xóa hoặc yêu cầu xóa Thông tin Cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
   6. Được yêu cầu hạn chế xử lý Thông tin Cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác. Việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong bảy mươi hai (72) giờ sau khi có yêu cầu của Khách Hàng, với toàn bộ Thông tin Cá nhân mà Khách Hàng yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.
   7. Được yêu cầu cung cấp cho bản thân Thông tin Cá Nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.
   8. Được phản đối xử lý Thông tin Cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Thông tin Cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác; VieON thực hiện yêu cầu của chủ thể dữ liệu trong bảy mươi hai (72) giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.
   9. Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.
   10. Yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ Thông tin Cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
   11. Tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan và Nghị định này, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại quy định pháp luật hiện hành.
  2. Nghĩa vụ:
   1. Khách Hàng đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của Thông tin Cá nhân đã cung cấp cho VieON và kịp thời cập nhật ngay khi Thông Tin Khách Hàng có thay đổi.
   2. Khách Hàng tự chịu trách nhiệm giải quyết các tranh chấp/khiếu nại trong trường hợp Thông tin Cá nhân có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo do lỗi của Khách Hàng, trừ các trường hợp VieON phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
   3. Khách Hàng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống, phần mềm hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu trong hệ thống của VieON, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam.
    Trong trường hợp VieON phát hiện Khách Hàng có hành vi vi phạm, VieON có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý và/hoặc chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
   4. Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (ví dụ: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có).
 10. THAY ĐỔI VÀ CẬP NHẬT
  1. VieON liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ và Chính Sách này cũng có thể được sửa đổi theo quy định pháp luật. Khách Hàng nên truy cập và kiểm tra Nền Tảng VieON thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất.
  2. VieON sẽ thông báo cho Khách Hàng biết về những sửa đổi, bổ sung này trước thời điểm áp dụng tối thiểu hai mươi bốn (24) giờ. Sau đó, Khách Hàng có quyền quyết định tiếp tục sử dụng hoặc không tiếp tục sử dụng Dịch Vụ. Bằng cách tiếp tục đăng nhập tài khoản trên Nền Tảng VieON và/hoặc sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng biểu thị sự chấp nhận các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.
 11. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG
  1. Khách Hàng có quyền gửi phản ánh, khiếu nại liên quan đến Thông tin Cá nhân của mình đến địa chỉ hoặc qua email của VieON:
   • Địa chỉ: 222 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
   • Email: support@vieon.vn
   • Số điện thoại: 1800599920
   • Thời gian liên hệ: 24/7
  2. VieON có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh, khiếu nại.    
  3. VieON sẽ thông báo cho Khách Hàng về việc tiếp nhận phản ánh, yêu cầu, khiếu nại của Khách Hàng trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày VieON nhận được phản ánh, yêu cầu, khiếu nại đó, trừ trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng theo quy định của pháp luật. VieON sẽ tiếp nhận, tiến hành thương lượng với Khách Hàng trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thương lượng của Khách Hàng.
  4. Trong trường hợp VieON sử dụng Thông tin Cá nhân sai mục đích hoặc phạm vi của Chính Sách này, làm mất, lộ Thông tin Cá nhân, VieON sẽ chịu trách nhiệm:
   • Tiến hành ngay mọi biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết và thích hợp để ngăn chặn việc Thông tin Cá nhân bị mất, tiết lộ hoặc khắc phục ngay hành vi vi phạm sau khi nhận được Khiếu nại từ Khách Hàng.
   • Bảo đảm cho Khách Hàng tránh khỏi những thiệt hại, chi phí và/hoặc mất mát mà Khách Hàng phải gánh chịu do hành vi vi phạm của VieON gây ra.
   • Bồi thường thiệt hại thực tế phát sinh cho Khách Hàng phù hợp quy định của pháp luật.
 12. KHÁC
  1. Trừ khi nhận được thông báo của Khách Hàng, VieON sẽ tiếp tục cung cấp Dịch Vụ và/hoặc liên hệ đến Khách Hàng qua các thông tin mà Khách Hàng đã đăng ký. Mọi thông tin liên lạc sau cùng do Khách Hàng đã đăng ký với VieON sẽ được mặc định là thông tin liên lạc chính thức của Khách Hàng.
  2. Nếu thông tin của VieON bị trả lại do thông tin liên lạc mà Khách Hàng cung cấp không chính xác, đã thay đổi nhưng chưa cập nhật hoặc không có giá trị sử dụng, VieON sẽ tạm ngừng cung cấp Dịch Vụ và Khách Hàng không thể thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho đến khi VieON nhận được các nội dung cập nhật liên quan.
  3. VieON không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức, được phép sử dụng trong phạm vi Nền Tảng VieON, trừ trường hợp do lỗi của VieON.
   Xin lưu ý rằng mỗi nhà cung cấp dịch vụ sẽ có chính sách bảo mật riêng của mình và việc lưu trữ, bảo mật, sử dụng những thông tin cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ này nằm ngoài phạm vi quản lý của VieON. Do đó, VieON sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin này, trừ trường hợp do lỗi của VieON. Vui lòng kiểm tra chính sách về quyền riêng tư, chính sách bảo mật hoặc các chính sách tương tự của các nhà cung cấp dịch vụ này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.
 13. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
  CÔNG TY CỔ PHẦN VIEON
  Mã số thuế: 0314415573
  Địa chỉ: 222 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
  Email: support@vieon.vn
  Bộ phận chịu trách nhiệm quản lý Thông tin Cá nhân: Ban Quản Lý Dữ Liệu