Hồng Vân, Trấn Thành Ngã Mũ Vì Thần Đồng Toán Học 12 Tuổi Siêu Cấp Đỉnh

0 lượt xem

Hồng Vân, Trấn Thành Ngã Mũ Vì Thần Đồng Toán Học 12 Tuổi Siêu Cấp Đỉnh

THỬ THÁCH SIÊU TÍNH NHẨM: Không được sử dụng bất kỳ dụng cụ hỗ trợ tính toán, người khiêu chiến phải vượt qua 6 hạng mục bao gồm: phép tính cộng gồm 20 số mỗi số có 3 chữ số được xuất hiện liên tiếp trong 15s, phép tính cộng trừ gồm 20 số mỗi số có 4 chữ số được xuất hiện liên tiếp trong 20s, phép tính nhân giữa hai số mỗi số có 4 chữ số, phép tính chia giữa số bị chia gồm 18 chữ số và số chia gồm 15 chữ số, phép tính khai căn bậc dưới 50 với kết quả là một số nguyên dưới 30, phép tính khai căn bậc dưới 15 với kết quả  là một số thập phân có độ chính xác là một chữ số sau dấu phẩy. Chỉ khi người khiêu chiến đưa ra kết quả chính xác cả 6 hạng mục toán học thử thách mới thành công.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image