S.T Sơn Thạch Chơi Nhiệt Tình Rớt Luôn Miếng Độn Giày Kiến Ai Cũng Cười Bò

0 lượt xem

S.T Sơn Thạch Chơi Nhiệt Tình Rớt Luôn Miếng Độn Giày Kiến Ai Cũng Cười Bò

Trong một lần hăng say, ST lỡ đánh rơi miếng độn cực dày.
shortened Image