shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tùy Vịnh Lương

Tùy Vịnh Lương

Tùy Vịnh Lương: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Pháp Sư Vô Tâm

Vô Tâm-một pháp sư ẩn mình nơi thâm sơn suốt 300 năm khi xuống núi vô tình gặp Nguyệt Nha, cả hai cùng nhau trải qua bao hoạn nạn