shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tông Phong Nham

Tông Phong Nham

Tông Phong Nham: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao

Đứng giữa thiện và ác, yêu và hận, trung thành và phản bội, Phó Hồng Tuyết quyết tìm kẻ giết hại cha mình để báo thù