shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tần Tuấn Kiệt

Tần Tuấn Kiệt

Tần Tuấn Kiệt: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Thính Tuyết Lâu - 01 - Doãn Đào - Lưu Quốc Đồng - Tần Tuấn Kiệt - Viên Băng Nghiên - Tuyên Huyên - Bạch Chú - Hàn Thừa Vũ - Lâm Nguyên

Thính Tuyết Lâu

Bái Nguyệt Giáo tàn hại chúng sinh, gây hại cho giang hồ. Thư Tĩnh Dung cùng sư huynh của mình là Tiêu Ức Tình gia nhập Thính Tuyết Lâu đối đầu không ngừng với Bái Nguyệt Giáo.