shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tạ Tuyết Tâm

Tạ Tuyết Tâm

Tạ Tuyết Tâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông