shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Quách Sảng

Quách Sảng

Quách Sảng: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc
Năm Thành Hóa Thứ 14 - 01 - Quách Sảng - Quan Hồng - Phó Mạnh Bá - Lưu Diệu Nguyên

Năm Thành Hóa Thứ 14

Năm Thành Hóa Thứ 14 xoay quanh cuộc chiến chống lại những thế lực phản quốc của quan lục phẩm Đường Phiếm và cẩm y vệ Tùy Châu.