shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Ôn Bích Hà

Ôn Bích Hà

Ôn Bích Hà: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông
Cảnh Sát Hình Sự - 01 - Hà Chú Bồi - Hàn Bình - Lâm Phong - Thái Trác Nghiên - Phương Trung Tín - Đàm Diệu Văn - Trương Kế Thông - Ôn Bích Hà - Uyển Quỳnh Đan

Cảnh Sát Hình Sự

Những cuộc đấu tranh của lực lượng cảnh vệ Hồng Kông rất khốc liệt. Những cảnh sát hình sự này luôn sẵn sàng xông lên ở đầu chiến tuyến bảo vệ gìn giữ thành phố luôn bình yên.