shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lý Thiên Nhai

Lý Thiên Nhai

Lý Thiên Nhai: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Tám Trăm Hùng Binh Tiến Về Bắc Pha

Tướng quân Hoàng Tự Tại tập kết hơn 800 tù nhân và dân chúng tiến về thành Bắc Pha giải cứu nguyên soái Lý Truy Phong đang bị 10 vạn quân bao vây