shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Lilly Wachowski

Lilly Wachowski

Lilly Wachowski: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Mỹ

Ma Trận: Tái Nạp

Nhiều giờ trước khi vùng đất cuối cùng trên trái đất nơi còn con người sống bị phá hủy, Neo và Trinity chọn trở lại Ma Trận, cùng với Morpheus chống lại thế lực đàn áp