shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Khang Ân Hách

Khang Ân Hách

Khang Ân Hách: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Ma Thổi Đèn: Long Mạch Tần Lĩnh

Tiểu Dã muốn biết sự thật cái chết của cha mà đi vào ngôi mộ cổ ngàn năm, gây ra chiến tranh giữa Quật tử quân và bộ tộc Phát Khâu