shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Giả Vân

Giả Vân

Giả Vân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Hoắc Nguyên Giáp

Hoắc Nguyên Giáp nói về cuộc đời và sự nghiệp vang danh của chính ông. Ông là người đã sáng lập ra Tinh Võ Thể dục hội.