shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Dương Kỳ Minh

Dương Kỳ Minh

Dương Kỳ Minh: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Danh Sách Đen - The Menu

Vì tổng biên tập ham lợi nhuận, ba nữ phóng viên phải viết điều họ không muốn. Phim mô tả những sâu mọt len lỏi vào báo chí chính thống Hồng Kông