shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Andrew Baird

Andrew Baird

Andrew Baird: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Mỹ

Đường Một Chiều

Một tên tội phạm cò con chạy trốn cùng một túi đầy tiền và ma túy. Hắn đã quá tham lam và phải lãnh hậu quả. Hắn phải cố tìm lối thoát trước khi chết vì chảy cạn máu.