shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Rory Kennedy

Rory Kennedy

Rory Kennedy: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Hàng Rào - 01 - Rory Kennedy

Hàng Rào

Được xây dọc biên giới Mỹ-Mexico, hàng rào dài 700 dặm gây nên những ảnh hưởng không ngờ khác với mục đích ban đầu của nó.